Diccionario yoruba Español Comercio Internacional Nigeria

EENI Diccionario Comercio Exterior

Glosario Español - yoruba Exportación Importación

Área - agbègbè ilê
Acuerdos - àdéhùn
Aduanas - àÿà ìÿeìÿëdálëìwà búburúìlò
Aeropuerto - pápá bàlúù
Agricultura - nípa ìÿe àgbê
Índice - ìfihànìtôkasíàtôka àÿàyàn-öröàmì-àtôka
Arbitraje - gbígbôdídájôfúnìlàjàìlàníjà
Asociado - igbá-kejìçlêgbêçgbêçnìkejì çni
Banco Africano de Desarrollo - Áfríkà Development Bank
Banco Asiático de Desarrollo - Éÿíà Development Bank
Banco Interamericano de Desarrollo - Inter-Amëríkà Development Bank
Barco - ôkõ
Biblioteca - ìkójôpõ ìwé
Bilingüe - lí èdè méjì
Bono - ìwé àdéhùn ìsanwóìwé àdéhùn ÿiÿe õkan
Calidad - múyé
Campaña - papa nlaìgbà ogunÿá ogunÿá ötë
Carretera - õnà
Catálogo - ìwé ìpolówó
Catálogo - ìwé orúkôìwé ìpolówó ôjà
Ciudad - ìlú
Cliente - oníbàárà
Comerciante - oníÿòwòôlôjà
Comercio - iÿë òwò
Competición - ìjàdùìdíjeìje
Conclusiones - ìparíìÿetánìpinnuòpinìgúnlëàgbálôgbábö
conocimiento - ôgbön êkö
Consultor - agbani nímörànapèròalámörànçnití nÿIÿê apèrò
Consumo - àmódi àìyáàrùn ëdöfúru jëdöjëdö
Contratos - ìpínhùnàdéhùnìpinnu
Convención - àpéjôàÿà
Corporación - àjô
Costa - etí òkunagbègbèìgbèríko
Definición - ìtumö oríkì
Departamento - apáìsösàkaaní
Derecho - ìlànà
Desempleo - láláìníÿë löwö
Deuda - gbèsè
Director - olùpínfúnni
Director ejecutivo - aláàga
Directorio - ìwé ìlànà ìsìn
Distribución - pínpín nkan ìpínfúnni ìfônká
Divisas - owó nínáowó tákàdáìgbà ìsìsìyí
Documentos - ìwé ërí ìwé ìrídìí nkanìwé àÿç
Economía - ìtö ômôdé
Ejemplos - àpçrçàwòÿeàwòrán
Electricidad - ìtànná
Embalaje - àpótíagolo
Empresas - çgbê
Energía - agbáraokun-inúokunra
Estrategia - ëtàn
Estructura - ìkôléönà
Executive - ëkà aláÿ÷lágbára láti ÿèlúìÿèlú
Exportación - ôjà tí a fi ránÿê sí ilëmíràn fún títà
Externo - ti ìlú mìírànàjèjì
Ferias -
Ferrocarril - ôgbà irin/igi ojú irin rélùwé
filial - êyà çgbë pàtàkì
Financiación - owó ìnáwó
Firma - àmí orúkô kíkô sínú ìwé láti fi ÿe ëríìfôwôsí
Flete - çrù ôköçrù wíwo
Fotos - àwòrán
Garantías - onígbowóërí
Gas - Ẹfúùfù
Geografía - ìwé ìkôni nípa àgbáyé
Gestión - ìyìn
Global - ti àgbáyéti ilë gbogboti gbogbo ènìà
Glosario - ìwé àÿàjô õrõ
Grupo - igbó kékeréigbó ÿuru
herramientas - ohun ônà ohun èlò
Historia - íwé ìtàn
Hogares - agboléìdílé
Idioma - èdè
Importación - ìtumö pàtàkììtumö abênúìwàôjà òkèrè
Industria - aápôniÿê oníÿòwò
Inflación - àfikún ìrékôjá
Información - ìwífúnëkôìfisùn
Interés - owó èlé
Internacional - ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
Internet - Internet
Introducción - ìbërë ìweörö àsôÿájúìfihàn
Inversión - owó-ìpamôowó-ìlélëöÿô
Investigación - ìwá lí àwáríìwádìí
Latín - Ede Latini
Libertad - òmìniraàyèìjælá ìlúayélujára
Libro - ìwé
Licencia - fún ní ìwe
Lista - ìwé àköjô orúkô
Local - ti ibì kan
Métodos - ìlànàìwàìtò lêsçsçôná tí a fí ÿe nkan
Mapa - ìwé ìfõnàhàn
Marca - àmí ara ôjà títà
Medio Ambiente - àyíkáàdúgbò
Mensaje - ìhìnöröiÿê rírán
Mercado - ôjà
Mes - Osù
Militar - ti ogunológun
Millones - àádôta ökê
Minorista - ôjà õkan wêwêàtútà
Mundo - ayéaráyé
Negocios - çjö tó kan ni
Noticia - ìhìn ìròhìn ìró làbárè ìgbúùró
Objetivos - láìÿõtún-láìÿòsì
Organización - çgbë ìkójô
Página de inicio - ibùgbé
País - ilê ìbí çniìlú
Países - orílë èdè
Pago al contado - owó
Pagos - àdásan
Patente - àÿç ìtösí nìkan
Planificación - wíwé èwé
Población - iye aráàlú ìlú kan
Pobreza - òÿì tálákà ìhálé ìÿë ìtúlêjç
Política - oyè iÿë ìtöjú ìlú ètò ÿíÿe ètò aláÿç
Préstamo - owó àwìn
Precio - iye
Precios - nájê
Procedimientos - ìtësíwájú ìrìn
Procesos - ìgbésê
producción - ìmúwá
Producto - òpin iÿë
Promoción - ìsúnsíwájú
Publicidad - pípolówó
receptor - olùgbà
Religión - ìsìn êsìn
Rentabilidad - níbùkún
Representante - aÿojú-çniaÿoju
Riesgo - ewuìdáwôléìdágbá
Secretaria - akõwé
Segmentación - ìkékúròìrépé
Seguridad - ìbôlôwô ewu
Seguros - ìmúdájúmímúdájúowó ìdábòbòìÿúra
Servicio - ìranilôwôìÿe ìdánilóhùn
Sobre - nípa ti

  técnicas - õnà ÿíÿe nkanàpçrçìroìmõàpéjúwe
Target - apata
Total - gbogbolákòótán
Transacción - ìÿeêtö
Transporte - ÿí kúrò nílùú yö rékôjáÿe àríyá
Unión Africana - Áfríkà Union
vendedor - oníÿòwò
vendedora - oníÿòwò
Ventaja comparativa - Comparative àýfàní
Ventas - ìta ôjà gbàýjo
Volver - lëhìn

Diccionario, yoruba (Nigeria), Español