Diccionario eslovaco Español Comercio Internacional Eslovaquia

EENI Diccionario Comercio Exterior

Glosario Español - eslovaco Exportación Importación


Vývoz Dovoz Zahraničný Obchod

Área - oblasť
Añadir sitio - Pridaj URL
Acuerdo general sobre comercio y aranceles - Všeobecná dohoda o clách a obchode
Acuerdos - dohoda
Adquisiciones - aukcií
Aduanas - Colná
Aeropuerto - Letio
Agricultura - poljedelski
Algoritmo - Algoritmus
América Latina - Latiná Amerika
Análisis FODA SWOT - SWOT analýza
Análisis - Analýza
Índice - indexu
Arbitraje - Arbitráþ
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental - Zdruþenie krajín juhovýchodnej Ázie
Asociado - zdruþený
Banco Africano de Desarrollo - Africká rozvojová banka
Banco Asiático de Desarrollo - Ázijská rozvojová banka
Banco Interamericano de Desarrollo - Medziamerická rozvojová banka
Banco Islámico de Desarrollo - Islamská rozvojová banka
Banco Mundial - Svetová banka
Barco - Loď
Biblioteca - knihovňa
Bilingüe - dvojjazyÄný
Bono - Dlhopis
Buque de transporte de carga sólida a granel - Hromadná dopravcu
cadena de suministro - Dodávateľského reťazca
Cadena de valor - Value chain
Calentamiento global - Globálne otepľovanie
Calidad - Kvalita
Campaña - kampaň
Carretera - cesta
Carta de crédito - Dokumentárny akreditív
Catálogo - broþúra
Catálogo - katalóg
Certificación - Certifikácia
Cheque Bancario - bankový návrhu
Ciudad - mesto
Cláusulas - klauzula
Cliente - zákazník
Comerciante - obchodný
Comercio - obchodu
Comercio electrónico - Elektronické obchodovanie
Comercio Exterior - medzinárodný obchod
Comercio Internacional - Zahraničný obchod
Comercio internacional - Medzinárodný obchod
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico - Hospodárska a sociálna komisia pre Áziu a Pacifik
Competición - konkurencia
Comunidad Andina - Andé spoločenstvo národov
Concepto - Koncepcia
Conclusiones - koniec
Condiciones de pago - platobné podmienky
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj
conocimiento - vzdelanie
Consejo de administración - Vedúci
Consultor - konzultant
Consumidor - Spotrebiteľ
Consumo - spotreba
Contabilidad nacional - Národné úÄty
Contratos - Zmluva
Convención - konvencia
Cooperación Económica Asia-Pacífico - ázijskopacifické ekonomické zdruþenie
Corporación - Korporácia
Correo electrónico - E-mail
Costa - Pobrežie
Crédito Documentario - dokumentární úvěr
Definición - definícia
Demografía - Demografia
Densidad - hustota
Departamento - oddelenie
Derecho - zákon
Derecho de autor - Autoré právo
Desempleo - Nezamestnanosť
Deuda - zadlþený
Director - vedúci
Director ejecutivo - Chief executive officer
Directorio - zoznam
Distribución - distribúcia
Divisas - obeþivo
Documentos - Dokument
Donante - darcu
Economía - Ekonomický
Ejemplos - príklad
Electrónico - elektronika
Electricidad - Elektrina
Embalaje - Obal
Empresas - podnik
Empresas Multinacionales - nadnárodných spoloÄností
Energía - Energia
Enviar a un amigo - Send známy
Estadística - Štatistika
Este de Asia - Východná Ázia
Estrategia - Stratégia
Estructura - Štruktúra
Executive - exekutíva
Exportación - Vývoz
Externo - cudzí
Ferias - výstava
Ferrocarril - Železnica
Ferrocarril - Železnica
filial - vetva
Financiación - FinanÄný
Firma - podpis
Flete - náklad
Fotos - Fotografie
Fusiones y adquisiciones - Fúzie a akvizície
Garantías - zaruÄiť
Gas - Plyn
Geografía - Geografia
Gestión - Manažment
Global - globálny
Globalización - Globalizácia
Glosario - tlmoÄníkov
Gobierno - Vláda
Grupo - grupa
Haciendo Negocios - Podnikani v
herramientas - Nástroj
Hidrovía - Vodné
Hinduismo - Hinduizmus
Historia - Dejiny
Hogares - domácnosť
Hotel - Hotel
Huso horario - Časové pásmo
Idioma - Jazyk
Importación - Dovoz
Incoterms - medzinárodné obchodné podmienky
Industria - priemysel
Inflación - Inflácia
Información - Informácia
Interés - Úroky
Intercultural - Medzikultúrny
Internacional - Medzinárodný
Internacionalización - zmezinárodnění
Internet - Internet

Introducción - predstavovanie
Inversión - investície
Inversión Extranjera Directa IED - Priame zahraničné investície
Investigación - výskum
IPC Índice de Precios al Consumo - Index spotrebiteľých cien
IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) - Daň z pridanej hodnoty
Latín - Latinčina
Libertad - sloboda
Libre comercio - Voľný obchod
Libro - Kniha
Licencia - Licencie
Licitaciones - jemný
Liga de los Estados Árabes - Liga arabých štátov
Lista - listina
Local - lokálka
Localizador Uniforme de Recursos - Uniform Resource Locator
Logística - Logistika
Métodos - metóda
Mapa - Mapa
Marca - znaÄkový
Marca registrada - Ochranná známka
Marketing - Marketingový
Mayorista - veľkoobchod
Medio Ambiente - okolie
Mensaje - posolstvo
Mercado - Trh
Mercado Común del África Meridional y Oriental - SpoloÄný trh pre východnú a juþnú Afrika
Mercado Común del Sur (Mercosur) - SpoloÄný trh juhu
Mercados Emergentes - Rozvíjajúce sa trhy
Mes - Mesiac (časová jednotka)
Metodología - Metodika
Militar - vojenský
Millones - milión
Minorista - malom
Mix de marketing (mercadotecnia) - Marketingový mix
Motor de búsqueda - Web vyhľadávače
Multimodal - Multimodálne
Mundo - Svet
Número de identificación personal - Osobné identifikaÄné Äíslo
Naciones Unidas - OSN
Negocios - obchod
Noticia - zpráva
Nueva Alianza para el Desarrollo de África NEPAD - Novému partnerstvu pre rozvoj Afriky
Objetivos - objektív
Objetivos de Desarrollo del Milenio - Miléniové rozvojové ciele
Oleoducto - potrubie
Organización - organizácia
Organización de la Conferencia Islámica - Organizácie islamskej konferencie
Organización Mundial del Comercio - Svetová obchodná organizácia
Oriente Medio - Blízky východ
Página de inicio - doma
Página web - Webová stránka
País en desarrollo - rozvojové krajiny
país subdesarrollado - rudimentárny krajiny
País - Štát
País extranjero - cudzej krajiny
Países - stáþ
Pago adelantado - Zálohová platba
Pago al contado - hotovostná platba
Pago por clic - Pay per click
Pagos - výplata
Paridad de poder adquisitivo - Parita kúpnej sily
Patente - Patent
pedido - úÄelom predaja
Per cápita - na jedného obyvateľa
Persona jurídica - Právnická osoba
Planificación - plánovanie
Población - populatio
Pobreza - Chudoba
Política exterior - Zahraničná politika
Política - politika
Portal - Portál
Portofolio - portfólio
Posicionamiento - umiestnenie
Posicionamiento en buscador - Optimalizácia pre vyhľadávače
Préstamo - pôþiÄka
Precio - Cena
Precios - honorár
Presupuesto - rozpočet
Privatización - Privatizácia
Procedimientos - procedúra
Procesos - Proces
producción - produkcia
Producto - produkty
Producto Interno Bruto - Hrubý národný produkt
Promoción - Podpora
Propiedad intelectual - Duáevné vlastníctvo
Protocolo - Protokol
Publicidad - Reklamné programy
receptor - Príjemca
Red - Sieť
Relaciones internacionales - Medzinárodné spojenie
Relaciones públicas - Práca s verejnosťou
Religión - Náboženstvo
Rentabilidad - rentabilita
Representante - zástupca
Riesgo - riziko
Salud - Zdravie
Secretaria - sekretárka
Segmentación - segmentation
Seguridad - bezpeÄnosť
Seguros - Poistné
Servicio - servis
Sitio web - Webová lokalita
Sobre - okolo
técnicas - technika
Target - terÄ
Tarjeta de crédito - Kreditná karta
Tendencias - tendencia
Total - totálny
Transacción - transakcia
Transferencia Bancaria - prenos
Transporte - Doprava
Tratado de Libre Comercio de América del Norte - Severoamerická dohoda o voľnom obchode
Unión aduanera - Colná únia
Unión Africana - Africká únia
Unión Europea - Európa únia
vendedor - predavač
vendedora - predavačka
Ventaja comparativa - komparatívnych výhod
Ventas - predaj
Viajar - Cestovať
Volver - zadný

Diccionario, eslovaco, Español
(c) EENI- Escuela de Negocios